Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie  z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON 320765396, reprezentowana przez: Prezes Zarządu – Grzegorz Chudzik

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest:

- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celach:

- wykonania zadań statutowych Administratora i innych prawnych obowiązków, w tym umownych,

- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych,

- wykonania umów o świadczenie usług (zakup karnetu, nauka pływania itp.),

- na podstawie Pani/a zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:

- art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w celu:

a)   marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

b)  dokonywania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności Krajowego Rejestru Długów lub zawarte w bazie danych Administratora,

-  art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO, w celu:

a)   podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

b)   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

c)    wykonania zadań statutowych Administratora i innych prawnych obowiązków, w tym umownych.

-  art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu:

a)    marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

b)   dochodzenia roszczeń i ich zabezpieczenia,

c)   organizowania konkursów oraz akcji marketingowych.

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:

- nasi partnerzy, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, współpracujący z nami przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmioty świadczące nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie a świadczące nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych,

- podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny.

6.  Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań statutowych Administratora i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań statutowych lub obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie zgody Pani/a – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

9. Posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami prawnymi,

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10. Podanie danych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego oraz w celu zawarcia i realizacji umowy jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwi realizacje wyznaczonego celu. Podanie danych w pozostałych celach jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem uczestnictwa w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w przedmiotowych zadaniach.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w ramach systemu monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna w upadłości  informuje, iż:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Szczecińska 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000359707, posiadająca NIP 8542367178, REGON 320765396, reprezentowana przez: Prezes Zarządu – Grzegorz Chudzik

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. jest:

- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: rodo@osir.stargard.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym  na terenie monitorowanym oraz zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie osób i mienia oraz art. 22² Kodeksu Pracy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Monitoring obejmuje pomieszczenia wejścia do budynku, pomieszczenia magazynowe, korytarze i ciągi komunikacyjne oraz parking.

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-  Policja, prokuratura, sądy i inne uprawnione organy.

6.      Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7.      Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni lub dłuższy jeżeli toczone będzie postępowanie, na wniosek pisemny organu.

9.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ), jeżeli Państwa dane oraz Państwa dzieci są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

10.    Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie obiektów Administratora.