Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej
w Stargardzie - przebudowa i rozbudowa

Projekt realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Projekt zakresem obejmuje następujący zakres prac termomodernizacyjnych:

- docieplenie ścian zewnętrznych i ścian poniżej poziomu gruntu,

- docieplenie podłóg na gruncie,

- docieplenie stropu nad halą basenową i stropodachu zapleczy,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana instalacji c.o. i c.w.u. oraz zastosowanie armatury wodooszczędnej,

- objęcie całego obiektu wentylacją mechaniczną i częściowo klimatyzacją,

- wymianę węzła cieplnego,

- wymianę oświetlenia LED,

- zastosowanie systemu odzyskiwania ciepła z obiegu wody basenowej,

- instalację PV.

W ramach projektu przewidziano również pełnienie przez wyspecjalizowany podmiot funkcji Inżyniera Kontraktu.

 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej OSiR Stargard Sp. z o.o. W efekcie obniżone zostanie zapotrzebowanie budynku na ciepło i energię elektryczną, co przełoży się na mniejsze zanieczyszczenie powietrza oraz na jakość życia mieszkańców Stargardu.

 

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021 r.

Wydatki kwalifikowalne: 3 625 028,63 zł

Kwota dofinansowania: 3 081 274,33 zł

Projekt pn.:„Poprawa efektywności energetycznej budynku pływalni miejskiej w Stargardzie – przebudowa i rozbudowa” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

W załaczniku szczegółowy miesięczny postęp prac na pływalni