Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.aquastar.stargard.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. Pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
3. Opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
5. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

·         cel linku nie jest odpowiednio określony,

·         opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

·         pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. W nagłówku strony jest umiejscowione specjalne menu wspierające z opcją:
– zmiana kontrastu,
– skala szarości,
– możliwość powiększenia lub pomniejszenia wielkości liter na stronie,
– tryb światła
– podkreślenie linków
– zwiększenie czytelności czcionki
5. Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
7. Publikowane na stronie internetowej filmy nie posiadają alternatywnych napisów tekstowych.

8. Strona internetowa dostosowana jest do urządzeń mobilnych jak smartfony i tablety.

 

 

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szostakiewicz, informatyk@osir.stargard.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 573 25 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., Stargard ul. Szczecińska 35.

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

 

Wejście do budynku AquaStar znajduje się na poziomie gruntu i jest zadaszone, przeznaczone jest dla klientów i pracowników. Budynek  jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Wejście do budynku nie ma progu.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Na parterze po prawej stronie znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym na przedostanie się na wyższą kondygnacje. Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze budynku.   

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W obiekcie AquaStar w Stargardzie nie ma zamontowanych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykacyjnych.
Natomiast baseny dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Szatnie, prysznice i toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Dla potrzeb osób niepełnosprawnych basen został wyposażony w podnośnik basenowe i wózek. W Strefie Saun znajduje się winda umożliwiająca przemieszczenie się pomiędzy kondygnacjami.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie obiektu znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością – 4 miejsc.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku AquaStar w Stargardzie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informację należy zawrzeć.

Na terenie budynku AquaStar nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braile'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Na terenie całego budynku znajduje się personel służący pomocą osobom niepełnosprawnym.